Gehoor


Herkent u het volgende?

  • mijn kind hoort niet goed en heeft daardoor moeite met zijn taal- en/of spraakontwikkeling;
  • mijn kind hoort goed maar kan auditieve informatie niet altijd op de juiste manier verwerken;
  • mijn kind heeft moeite om mondelinge taal te onthouden.

Dan kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met Kinderlogopedie Reinders. Ik kan uw kind helpen bij auditieve (verwerkings)problemen.

Gehoor vormt de basis voor een goede taal- en spraakontwikkeling. Een kind leert door veel na te doen wat het in de omgeving hoort. Het leert zijn eigen klanken bij te sturen zodat die gaan lijken op de taal die het hoort; zo leert een kind praten. Als er bij het kind sprake is van een gehoorprobleem zal hij een ander minder goed begrijpen of bij doofheid niets meer kunnen verstaan. De taal- en spraakontwikkeling kan zich dan moeizamer ontwikkelen omdat het kind de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende leert herkennen. Omdat gehoor zo nauw verbonden is aan de taal- en spraakontwikkeling, kan een logopedist helpen als uw kind gehoorproblemen heeft.

Ik kan helpen door de taal- en spraakontwikkeling van uw kind te onderzoeken en een eventuele achterstand te behandelen. Tijdens de behandeling wordt zowel het luisteren, als de uitspraak en de taalvaardigheid (woordenschat, zinsbouw) op speelse wijze getraind. Waar nodig wordt er door Kinderlogopedie Reinders gebruik gemaakt van NmG (Nederlands met Gebaren) of worden gebaren aangeleerd om de communicatie tussen het kind en zijn omgeving te optimaliseren.

Auditieve verwerkingsproblemen

Als uw kind niet goed lijkt te luisteren, mondelinge opdrachten niet of deels uitvoert, niet lijkt te onthouden wat er gezegd wordt, zonder dat er sprake is van slechthorendheid, dan is er mogelijk sprake van auditieve verwerkingsproblemen. Uw kind kan dan wel horen, maar minder goed verstaan in moeilijke luistersituaties, zoals in een drukke klas of tijdens een gesprek met het geluid van de radio op de achtergrond. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen nog verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen in de verwerking van geluiden, klanken en spraak.

Een vroegtijdige herkenning van auditieve verwerkingsproblemen is erg belangrijk, aangezien een moeizame auditieve verwerking kan leiden tot taal- en/of spraakproblemen en leerproblemen. De auditieve functies spelen namelijk een grote rol bij het leren lezen en spellen. Naast onderzoek help ik uw kind omgaan met luisterproblemen door het trainen van de auditieve vaardigheden, het aanleren van compenserende vaardigheden en het begeleiden van de omgeving van uw kind om zo de luistersituaties te optimaliseren.

Bron: NVLF

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over de logopedische behandeling bij auditieve problemen.